Certificats

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS que el Centre de Difusió Tecnològica de la Indústria i la Comunicació Gràfica ha establert per homologar els processos industrials a les normes mediambientals que la U.E. aconsella aplicar a les indústries gràfiques.

FSC (Forest Stewardship Council)® (consell d'administració forestal)
Certificat que fa referència a la gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable en els boscos de tot el món, és un certificat recolzat per diferents organitzacions no governamentals, com GREENPEACE o WWF. A més de tenir en compte la gestió de la fusta, aquest sistema de certificació revisa l'ús social i econòmic dels boscos.

ISO 9001 Normativa de la International Organitazion for Standardization. Normes i mètodes aplicats que determinen la qualitat i regularitat dels productes i/o serveis.

UNE EN ISO 12647-2:2010 (EN PROCÉS D'IMPLANTACIÓ). Certificat de tecnologia gràfica. Control del procés per a l'elaboració de separacions de color, proves i impresos de mig to. PART 2: PROCESSOS LITOGRÀFICS ÒFSET.

ISO 14001 (EN PROCÉS D'IMPLANTACIÓ). Normativa de la International Organitazion for Standardization. Confirma la millora contínua dels processos incidint en la gestió de residus, aprofitament de l'energia, control i prevenció de la contaminació, assegurant la utilització dels mitjans necessaris per aconseguir que l'activitat col·labori activament en el desenvolupament sostenible.

REGISTRE ALIMENTARI Núm. RSIPAC: 39.06104/CAT